POLITYKA PRYWATNOŚCI

Kontakt

 +48 607 372 634

 kontakt.strefaruchu@gmail.com

ul. Powstańców Listopadowych

3/4  35-606 Rzeszów

Odwiedź mnie w mediach społecznościowych

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.

Regulamin świadczonych usług

 

 1. Definicje:

„Studio”- Studio Strefa Ruchu prowadzone przez Iwonę Piskorską (NIP: 9182032995)

„Klient/Uczestnik”- Osoba korzystająca z usług oferowanych przez Studio lub osoby współpracujące z nim

„Zajęcia/Treningi”- zajęcia prowadzone przez Studio bądź osoby współpracujące określone w odrębnej ofercie każdego z prowadzących

„Prowadzący/Trener”- osoba prowadząca zajęcia(treningi)

„Usługi” – wszelki usługi świadczone przez Studio, które mogą zostać przedstawione w odrębnej ofercie

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Studio Strefa Ruchu jest miejscem promującym zdrowy styl życia, prowadzone są w nim zajęcia edukacyjne oraz służące utrzymaniu dobrego stanu zdrowia bądź jego poprawie
  2. Studio świadczy usługi w zakresie:

- treningu personalnego

- warsztatów i szkoleń

- zajęć grupowych

- konsultacji żywieniowych

- konsultacji treningowych

- diagnostyki

  1. Studio zastrzega sobie prawo do zmiany powyższej oferty. Zmiana ofert nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu
  2. Studio świadczy usługi na podstawie umów o świadczenie usług – karnetów miesięcznych lub na określoną ilość wejść i umów. Posiadanie ważnego Karnetu do Studia świadczy o zawarciu Umowy pomiędzy Studiem a Klientem
  3. Studio świadczy także usługi jednorazowe, do których nie są wydawane ani umowy ani karnety. Transakcja przebiega na podstawie zakupu Usługi i jej wykorzystania w terminie określonym i uzgodnionym pomiędzy Studiem a Klientem. Dopiero całkowite opłacanie usługi oznacza prawo do jej wykorzystania
  4. Studio otwarte jest w godzinach prowadzenia zajęć oraz konsultacji, na które obowiązują zapisy
  5. Klientem studia może być osoba pełnoletnia. Osoby niepełnoletnie od 16 roku mogą korzystać z usług po wcześniejszej pisemnej zgodzie rodziców lub opiekunów prawnych
  6.  Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, spożywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających
  7.  Obowiązuje zakaz wynoszenia przedmiotów udostępnianych przez studio, wszelkie takie zachowania zostaną zgłoszone jako kradzież
  8. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia sprzętu klient powinien zaprzestać go używać oraz poinformować o tym fakcie trenera
  9. Na terenie Studia obowiązują podstawowe zasady etyczne, moralne i kulturalne, więc szanujmy współćwiczących
  10. Studio zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy bez podania przyczyny
  11. Klienci są zobowiązani do umieszczania wszystkich swoich prywatnych rzeczy w szafkach, a szafki muszą zamykać na klucz
  12. Studio nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione poza szafką albo w niezamkniętej szafce.
  13. Studio jest uprawnione do fotografowania obiektu w celach reklamowych i marketingowych, a co za tym idzie również do niezamierzonego utrwalania wizerunku klientów. Akceptacja regulaminu oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie teraz i w przyszłości zdjęć i filmów przedstawiających wizerunek klienta i umieszczanie ich, np. w mediach społecznościowych.
  14. W przypadku, kiedy klient nie wyraża zgody na publikację wizerunku, powinien o tym fakcie poinformować właściciela ustnie lub pisemnie na adres i.piskorska@outlook.com
  15. W czasie korzystania z usług Studia Klienci zobowiązani są do używania obuwia zamiennego oraz odpowiedniego stroju
  16. Podczas pobytu w Studiu, Klient zobligowany jest do korzystania z ręcznika w trakcie treningu (kładzenia go na matę czy ławeczkę) oraz posiadania butelki z wodą lub innym napojem wspomagającym organizm w trakcie wysiłku
  17. Studio nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na osobie lub jakiekolwiek konsekwencje zdrowotne, wynikające z indywidualnego stanu zdrowia Klienta, nieprawidłowego użytkowania sprzętu oraz nie stosowania się do poleceń trenera. Klient nie może zgłaszać w stosunku do Studia żadnych roszczeń w związku z uszczerbkiem na zdrowiu bądź pogorszeniem się stanu zdrowia w związku z korzystaniem z Usług oferowanych przez Studio
  18. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów porządkowych, obowiązujących na terenie Studia i podanych do wiadomości za pomocą środków masowego przekazu (drogą ustną, pisemną, tablice informacyjne, informacja na recepcji, drogą e-mail, sms czy przez stronę www i FB)

 

 1. Usługi
  1.  Warunkiem korzystania z Usług Studia jest opłacenie z góry opłaty za poszczególne rodzaje Usług zgodnie z niniejszym Regulaminem
  2. Na wszystkie usługi dostępne w Studiu (zajęcia grupowe, treningi personalne, konsultacje) obowiązują zapisy, których dokonać można u poszczególnych prowadzących w formie telefoniczne bądź przez media społecznościowe
  3. Klient uprawniony jest do korzystania z wyposażenia Studia zgodnie z jego przeznaczeniem w ramach zajęć grupowych bądź Treningu Personalnego
  4. Ilość miejsc na zajęciach grupowych i szkoleniach jest ograniczona, decyduje kolejność zapisów
  5. Warunkiem dopuszczenia do udziału w zajęciach i treningach personalnych jest:

- podpisane oświadczenie braku przeciwskazań medycznych do udziału w zajęciach i treningach

- zapoznaniu się z treścią regulaminu i zaakceptowaniu go

  1. Minimalny czas odwołania wcześniej umówionej wizyty to 24 godziny
  2. W przypadku nie odwołania wizyty w wyżej ustanowionym czasie wizytę uznaje się za odbytą
  3. Klient jest zobowiązany do poinformowania trenera, o stanie zdrowia i wszelkich dolegliwościach, celem dostosowania rodzaju ćwiczeń do aktualnego stanu zdrowia ćwiczącego
  4. W przypadku pojawienia się nietypowych dolegliwości podczas treningu, może on zostać poproszony o dodatkową konsultację lekarską
  5. Uczestnik zajęć zobowiązany jest do postępowania zgodnie z wskazówkami i uwagami trenerów (zarówno chodzi o kwestie poprawnego wykonywania ćwiczeń, jak i kwestie bezpieczeństwa),
  6. Długość poszczególnych zajęć ustala prowadzący

 

 1. Płatność
  1. Wysokość opłat za poszczególne rodzaje Usług podana jest w Cenniku Studia lub u Trenerów
  2. Okres ważności Karnetu na zajęcia grupowe wynosi 1 miesiąc i oznaczony jest na Karnecie w formie daty końca – daty ważności Karnetu, który uprawnia do skorzystania z Usług Studia
  3. Karnet nie ulega przedłużeniu, jeżeli Klient w wyznaczonym okresie czasu nie korzystał z Usług Studia, gdyż nie wynika to z przyczyn leżących po stronie Studia
  4. Okres ważności Karnetu na Trening Personalny ważne są w zależności od opcji wyboru pakietu oraz ustalane indywidualnie z Trenerem prowadzącym
  5. Opłaty za Karnet wnoszone w formie jednorazowej, bądź opłaty za inne Usługi świadczone w Studio można wnieść w formie gotówkowej u Trenera prowadzącego poszczególne zajęcia bądź też na wskazany przez niego rachunek bankowy.
  6. Studio jest uprawnione do odmowy wpuszczenia Klienta do Studia w przypadku, gdy:

nie opłacił w całości lub części zobowiązań wobec Studia

karnet stracił ważność

Klient nie zapisał się na zajęcia, a frekwencja jest maksymalna (brak wolnych miejsc), wskutek czego, nie ma wolnego miejsca. Jednakże nie uprawnia to Klienta do otrzymania dodatkowych, gratisowych świadczeń, czy przedłużenia ważności Karnetu, gdyż sytuacja nie wynika z przyczyn leżących po stronie Studia

  1. Studio zastrzega sobie prawo do podniesienia cen o aktualnie obowiązujące zmiany inflacyjne

 

 1. Zobowiązania Studia
  1. Z zastrzeżeniem punktów określonych poniżej Studio zobowiązuje się do umożliwienia Klientom korzystanie z Usług Studia, w godzinach trwania zajęć grupowych lub w godzinach indywidualnych, uprzednio umówionych z Klientem spotkań mających na celu trening personalny lub konsultacje
  2. Studio nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez Klienta w lokalu bądź na terenie budynku, w którym świadczone są Usługi
  3. W dniach ustawowo wolnych od pracy Studio zastrzega sobie możliwość go nieotwierania
  4. Studio ma prawo do obciążenia Klientów obowiązkiem pełnego pokrycia szkód, wynikłych z niestosowania się do zasad korzystania z wyposażenia Studia, jak również zaleceń obsługi Studia

 

 1. Rozwiązanie umowy
  1. Od karnetów miesięcznych nie przysługuje rozwiązanie umowy
  2. Klient ma prawo rozwiązać umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku rażącego naruszenia przez Studio jego zobowiązań, bądź w przypadku, kiedy nie jest w stanie dalej świadczyć usług
  3. Studio w każdym momencie zachowuje prawo do rozwiązania bez wypowiedzenia umowy o świadczenie usług w razie nieprzestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu lub naruszania zasad współżycia społecznego oraz norm porządkowych. Umowa uważana jest za rozwiązania z chwilą otrzymania przez Klienta oświadczenia ustnego lub pisemnego o rozwiązaniu Umowy

 

 1. Ustalenia końcowe
  1. Regulamin stanowi integralną część Umowy o świadczenie usług zawartych pomiędzy Studiem a Klientem
  2. Regulamin dostępny jest stale w siedzibie Studia oraz na FB. Przed podpisaniem umowy ze Studiem Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem
  3. Zmiana Regulaminu zostanie niezwłocznie podana do wiadomości Klientów poprzez ogłoszenie w siedzibie Studia lub FB
  4. Wszelkie spory dotyczące świadczonych Usług będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe dla siedziby Organizatora lub według miejsca świadczenia Usługi